جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر با حضور شهردار تهران

۳ خرداد ۱۳۹۵
صبح دو شنبه 3 خرداد جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر با حضور شهردار تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/2z0