تخلیه آب از منازل مسکونی شهر آق قلا

۲۱ فروردین ۱۳۹۸
تخلیه آب از منازل مسکونی شهر آق قلا توسط نیروهای اعزامی شهرداری تهران
محمد محسنی فر
https://www.tehranpicture.ir/u/7my