بزرگراه همت

۱ خرداد ۱۳۹۵
برزگراه همت بزرگراه محوری در پایتخت است که غرب تهران را به شرق متصل می کند.
معین پناهنده
https://www.tehranpicture.ir/u/5d8