آماده سازی بخش های جدید بوستان پرواز

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
بخش های جدیدی از پارک پرواز در حال آماده سازی می باشد.
معین پناهنده
https://www.tehranpicture.ir/u/4lb