نشست صمیمانه شهردار تهران با مدیران مسئول رسانه های جمعی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
نشست صمیمانه شهردار تهران با مدیران مسئول رسانه های جمعی
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/6mw