یک شب با شهردار شب تهران

۳۰ مهر ۱۳۹۷
پوریا سوری سرپرست مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران شب گذشته شهردار شب تهران بود.
محمد محسنی فر
https://www.tehranpicture.ir/u/715