داوری دومین جشنواره عکس رسانه های شهری

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵
جلسه داوری دومین جشنواره عکس رسانه های شهری با حضور دکتر شهران گیل آبادی، رئیس مرکز ارتباطات و امرو بین املل شهرداری تهران و داوران مدعو آقایان نادر داوودی، مسعود زنده روح کرمانی و ابراهیم صافی در مرکز ارتبازات و امور بین الملل شهرداری تهران برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/6pb