مانور مدیریت بحران نمایشگاه کتاب‎

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
مانور مدیریت بحران با هدف ایجاد آمادگی سازمان های تخصصی برای رویایی با حوادث احتما لی از سوی ستاد مدیریت بحران ویژه نمایشگاه کتاب در شهر آفتاب برگزار شد.
ستاره صادقی
https://www.tehranpicture.ir/u/5ls