بوستان های خیابان ولیعصر

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵
خیابان ولیعصر به عنوان بلندترین خیابان شهر تهران بوستان های زیادی را در خود جا داده است که میتواند مکان های خوبی برای تفریح شهروندان تهرانی باشد.
معین پناهنده
https://www.tehranpicture.ir/u/5lr