باغ موزه هنر ایرانی‎

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵
بنای موجود در این محل از لحاظ معماری مربوط به دوره پهلوی اول است. در تعمیراتی که از سال 1384 در آن شروع شد، فضای سبزی در حیاط مجموعه ایجاد کردند. بجز درخت‌های کهنسالی که از گذشته مانده اند، تمامی آبراه، حوضچه، دیوارها و نرده‌های اطراف باغ از سال 1384 مرمت شده‌اند و از سال 1386 با تغییر کاربری تبدیل به باغ موزه هنر ایرانی شد.
معین پناهنده
https://www.tehranpicture.ir/u/5lp