همایش زنگ تحرک ایستگاههای فعالیت بدنی شرق تهران

۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
همایش زنگ تحرک ایستگاههای فعالیت بدنی شرق تهران، با حضور آقای سید علیرضا حسینی شهردار منطقه ۴ تهران، ورزشکاران شرق تهران، قهرمانان ملی، مسئولان فدراسیون ورزش همگانی، مدیران سازمان ورزش و شهرداری منطقه ۴ برگزار شد.
ساناز دریایی
https://www.tehranpicture.ir/u/5zq