جلسه شورای مدیران و معاونان برنامه ریزی و توسعه شهری

۸ اردیبهشت ۱۳۹۵
جلسه شورای مدیران و معاونان برنامه ریزی و توسعه شهری با حضور شهردار تهران برگزار شد.
مجید حسینی
https://www.tehranpicture.ir/u/9ei