جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر

۷ اردیبهشت ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 7 اردیبهشت اولین جلسه دورنگاه ارتباطات تهران شهر به میزبانی شهرداری منطقه 11 برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/7hg