آماده سازی شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب -2

۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بر اساس توافقات انجام شده دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه برای نخستین بار در شهر آفتاب برگزار می شود.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/6e1