یک شب با مهندس قدیمی شهردار شب تهران

۲۱ دی ۱۳۹۶
تهران هر شب بعد از اتمام کاری شهردار، شهردار شب دارد. شهردار شب تهران از 8 شب تا صبح شهردار تهران است و به کارهای شبانه ای که در تهران صورت می پذیرد رسیدگی می کند. چهارشنبه 20 دی ماه تا پنج شنبه صبح مهندس قدیمی رییس سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران شهردار شب تهران بود. شهردار شب تهران در این شب از مددسراهای مناطق یک، 8، 13، 14، 18 و خاوران بازدید کرد و به روندهای ساماندهی بی خانمان ها رسیدگی کرد. همچنین شهردار شب تهران از سامانسرای اسلامشهر نیز بازدید کرد. در مددسراها، بی خانمان ها به میل شخصی خود حاضر می شوند، بعد از حمام و یک دست لباس تمیز، یک وعده غذای گرم میل می کنند و صبح مددسرا را ترک می کنند. در سامانسرا متکدی ها و بی خانمان های متجاهر و مشکوک به انواع بیماری های خاص به حکم قاضی در مدت معینی بدون اجازه خروج نگهداری می شوند.
احسان رأقتی
https://www.tehranpicture.ir/u/7t3