آماده سازی شهر آفتاب برای برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب

۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بر اساس توافقات انجام شده دست اندرکاران برگزاری این نمایشگاه برای نخستین بار در شهر آفتاب برگزار می شود.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/7jy