یک شب با شهردار شب تهران

۱۰ مهر ۱۳۹۶
همزمان با شام غریبان محرم ۱۴۳۹ ه.ق امین عارف نیا؛ مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران نخستین مأموریت خود را به عنوان شهردار شب تهران با بازدید از ساختمان مرکز کنترل ترافیک شهرداری واقع در خیابان ایرانشهر آغاز و گشت زنی در مناطق مختلف ۲۲ گانه به انجام رسانید.
احسان طالب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/2f1