آیین بهره برداری از پروژه های طرح ارتقاء کیفیت زندگی

۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
صبح چهارشنبه 1 اردیبهشت آیین بهره برداری از پروژه های طرح ارتقاء کیفیت زندگی در بافت تاریخی شهر تهران با حضور شهردار تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/73r