تهران بهاری

۲۷ فروردین ۱۳۹۵
بارش چند روز رحمت الهی باران در پایتخت چهره دیگری به فضای سبز شهر تهران داده است.
امیر گلی پور
https://www.tehranpicture.ir/u/4k9