عصر بارانی تهران

۲۴ فروردین ۱۳۹۵
عصر امروز رگبار و باران شدیدی در تهران باریدن گرفت که شهروندان تهرانی را غافلگیر کرد.
امیر مغربی
https://www.tehranpicture.ir/u/67n