شبگردی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

۲۲ فروردین ۱۳۹۵
شبگردی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران وافتتاح مرکز بهاران بانوان منطقه دو با حضور وزیر بهداشت و درمان و مدیران شهری شنبه شب بیست ویکم فروردین 1395 برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/5u5