بازدید شهردار تهران از پروژه شهر آفتاب

۲۲ فروردین ۱۳۹۵
صبح یک شنبه 22 فروردین شهردار تهران به همراه مدیران شهری از پروژه در حال ساخت شهر آفتاب بازدید کرد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/5me