همایش مدیران شهرداری تهران

۱۸ فروردین ۱۳۹۵
صبح چهارشنبه 18 فروردین همایش مدیران شهرداری تهران با حضور شهردار و مدیران ارشد شهرداری تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/3bv