بازدید خبرنگاران و نشست خبری مدیریت پسماند

۲۲ اسفند ۱۳۹۵
صبح امروز یکشنبه ۲۱ اسفند جمعی از خبرنگاران حوزه شهری از مرکز بازیافت و پسامد آرادکوه بازدید کردند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/744