بهار بارانی تهران در روز طبیعت

۱۳ فروردین ۱۳۹۵
در روز طبیعت تهران بهاری شاهد بارش باران بود.
امیر گلی پور
https://www.tehranpicture.ir/u/5kn