خیابان سی تیر، سنگ فرش می شود

۱۳ فروردین ۱۳۹۵
خیابان سی تیر خیابانی ویژه در شهر تهران است. این خیابان در یکی از قدیمی ترین و اصیل ترین جاهای تهران قرار گرفته است. نام این خیابان قوام السلطنه بوده است . (قوام السلطنه یکبار در سال ۱۳۲۴ و یکبار هم در سال ۱۳۳۱ پس از استعفای مصدق نخست وزیر ایران شد)، و نام ۳۰ تیر هم برمی گردد به واقعه قیام مردم تهران در ۳۰ تیر سال ۱۳۳۱که مردم تهران در این روز به دعوت آیت الله کاشانی با تطیلی بازار و مغازه ها به خیابانها ریختندو خواستار سرنگونی قوام شدند، که به دستور قوام مردم را به گلوله بستند و عده ای از آنان جان خود را از دست دادند.از این رو نام این خیابان به ۳۰ تیر تغییر نام داد که این خیابان به نام ادیان هم نام دارد. این روزها این خیابان دارد سنگفرش می شود تا با توجه به موزه ها و مکان های دیدنی ای که دارد به صورت پیاده راه استفاده شود.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/3ef