مراسم بهره برداری از پروژه زیر گذر جوادیه

۱۶ فروردین ۱۳۹۵
صبح دوشنبه 16 فروردین مراسم بهره برداری از پروژه زیر گذر جوادیه با حضور شهردار تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/5j4