بازدید مسافران نوروزی تهران از کاخ موزه نیاوران‎

۱۱ فروردین ۱۳۹۵
موزه های شهر تهران این روزها شلوغ ترین روزهای خودش را سپری می کند.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/2fk