تهران بارانی

۱۱ فروردین ۱۳۹۵
تهران این روزها را بارانی سپری می کند.
معین پناهنده
https://www.tehranpicture.ir/u/5om