سنگ فرش شدن خیابان پامنار‎

۱۶ فروردین ۱۳۹۵
مراحل سنگ فرش شدن خیابان پامنار در حال آماده سازی می باشد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/63z