جشنواره نوروز در بازارچه خیابان باب همایون

۱۶ فروردین ۱۳۹۵
جشنواره نوروزی ظهر دیروز در بازارچه خیابان باب همایون برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/7eo