بازدید شهردار تهران از پروژه در حال ساخت شهر آفتاب

۷ فروردین ۱۳۹۵
صبح شنبه ۷ فروردین دکتر قالیباف شهردار تهران از پروژه در حال ساخت شهر آفتاب بازدید کرد
ا
https://www.tehranpicture.ir/u/6b4