بازدید شهردار تهران از ستاد گردشگری شهر تهران

۷ فروردین ۱۳۹۵
بازدید شهردار تهران از ستاد گردشگری شهر تهران
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/28y