بازدید شهردار تهران از مجموعه های بهاران

۷ فروردین ۱۳۹۵
صبح شنبه ۷ فروردین شهردار تهران از مجموعه های بهاران شهرداری تهران بازدید کرد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/6f9