بازدید شهردار تهران از نمایشگاه نوروزی عطر یاس و مرکز اسکان نوروزی منطقه ۲۰

۱۱ فروردین ۱۳۹۵
ظهر شنبه ۷ فروردین شهردار تهران از نمایشگاه نوروزی عطر یاس و مرکز اسکان نوروزی منطقه ۲۰ بازدید کرد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/2nc