اجرای زنده برنامه محله گل و بلبل در میدان هرندی

۱۱ فروردین ۱۳۹۵
عصر چهارشنبه ۱۱ فروردین اجرای زنده برنامه محله گل و بلبل در میدان هرندی برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/2gp