فعالیت های گروه مردمی پردیس پایان کارتن خوابی

۲۴ شهریور ۱۳۹۵
گروه پردیس پایان کارتن خوابی همچنان چهارشنبه شب ها در محله شوش اقدام به ارائه خدمات به مددجویان و کارتن خواب ها می نماید.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/5kq