امضای توافق نامه همکاری بین تهران و بلگراد

۲۰ شهریور ۱۳۹۵
ظهر شنبه 20 شهریور آیین امضای توافق نامه همکاری بین تهران و بلگراد با حضور شهرداران دو پایتخت صورت گرفت
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/4wp