سینماگردی با احمد مسجدجامعی به مناسبت روز سینما

۲۰ شهریور ۱۳۹۵
سینماگردی احمد مسجدجامعی به مناسبت روز سینما دیروز برگزار شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/6td