مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری کوهک

۶ شهریور ۱۴۰۲
مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری (MRF) به منظور بازگردانی زباله‌های با ارزش به چرخه استفاده مجدد و کاهش توده‌های زباله و پیامدهای زیست‌محیطی فعالیت می کند. دو مرکز مدیریت یکپارچه پسماند شهری در کوهک منطقه ۲۲ و سرخه‌حصار منطقه ۱۳ راه‌اندازی شده است.
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/mpO