بازدید شهردار بلگراد از خانه هنرمندان

۱۹ شهریور ۱۳۹۵
شهردار بلگراد 'سینیشا مالی' و دکتر شهرام گیل آبادی معاون بین الملل شهرداری تهران از نگارخانه های خانه هنرمندان بازدید کردند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/4sk