» سازمان‌ها » معاینه فنی خودروها

ستاد معاینه فنی خودروها

| ویدئو | مرکز معاینه فنی شهید چمران

| ویدئو | مرکز معاینه فنی شهید چمران عکاس: احمد آقاسیانی

یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
مرکز معاینه فنی خودرو سراج 11

مرکز معاینه فنی خودرو سراج عکاس: سبحان فرج ون

شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی 8

نشست خبری رئیس مرکز معاینه فنی عکاس: محمد محسنی فر

سه شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
نشست ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران 6

نشست ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران عکاس: سبحان فرج ون

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
مرکز معاینه فنی نیایش  10

مرکز معاینه فنی خودرو نیایش عکاس: سبحان فرج ون

دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵
مرکز معاینه فنی آبشناسان 15

مرکز معاینه فنی آبشناسان عکاس: شایان محرابی

یکشنبه ۲ آبان ۱۳۹۵
بازدید خبرنگاران از مراکز معاینه فنی  3

بازدید خبرنگاران از مراکز معاینه فنی عکاس: احمد آقاسیانی

شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵
شبگردی خبرنگاران در مراکز معاینه فنی خودرو 13

شبگردی در مراکز معاینه فنی تهران عکاس: احمد آقاسیانی

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵