دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا

تاریخ: ۲ آذر ۱۴۰۰
علیرضا زاکانی شهردار تهران ظهر روز سه شنبه دوم آذرماه 1400 در دفتر کار خود میزبان شفیق دیوب سفیر سوریه، آیکاوا کازوتوشی سفیر ژاپن و جوزپه پرونه سفیر ایتالیا بود و با آنها در دیدارهایی جداگانه گفتگو کرد
عکاس: سعید ربیعی

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 1

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 4

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 6

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 8

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 11

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 12

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 14

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 15

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 19

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 21

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 24

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 25

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 28

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 29

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 31

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 32

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 35

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 36

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 38

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 40

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 42

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 44

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 45

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 46

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 47

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 48

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 49

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 52

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 54

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 56

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 57

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 58

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 60

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 63

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 64

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 69

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 71

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 72

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 74

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 77

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 78

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 80

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 81

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 83

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 84

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 86

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 87

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 89

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 67

دیدار شهردار تهران با سفیران سوریه، ژاپن و ایتالیا 66

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید