بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۰
عصر پنجشنبه 15 مهر 1400 نشست شهردار تهران با نمایندگان قشر عظیم جانباران در آسایشگاه جانبازان بقیه الله برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 1

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 2

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 3

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 4

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 5

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 6

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 7

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 8

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 9

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 10

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 11

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 12

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 13

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 14

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 15

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 16

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 17

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 18

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 19

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 21

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 22

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 23

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 24

بازدید شهردار تهران از آسایشگاه جانبازان بقیه الله 20

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید