بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی کشور از شرکت نویان نگین پارسیان

تاریخ: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
صبح روز یکشنبه 12 اردیبهشت سال 1400 سعیدرضا شاهمرادی مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی کشور به همراه هیات همراه با حضور در شرکت نویان نگین پارسیان از خط تولید و پروژه های آتی این شرکت بازدید به عمل آوردند.
عکاس: سعید ربیعی

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 1

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 2

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 3

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 4

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 5

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 6

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 7

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 9

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 10

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 11

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 12

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 13

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 14

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 15

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 16

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 17

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 18

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 19

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 20

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 21

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 22

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 23

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 24

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 25

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 26

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 27

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 28

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 29

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 30

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 31

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 32

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 33

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 35

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 36

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 37

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 38

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 39

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 40

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 41

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 44

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 45

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 46

بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی از شرکت نویان نگین پارسیان 34

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید