بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت

تاریخ: ۱۳ فروردین ۱۴۰۰
صبح روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۰ شهردار منطقه ۱۶ از بوستان های این منطقه بازدید کرد و از نزدیک از روند منع ورود مردم به پا ک ها نظارت کرد.
عکاس: محمد رضا کریمی

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 1

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 2

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 3

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 4

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 5

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 6

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 7

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 8

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 9

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 10

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 11

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 12

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 13

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 14

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 15

بازدید شهردار منطقه 16 از بوستان های شاخص منطقه در روز طبیعت 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید