دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران

تاریخ: ۸ تیر ۱۳۹۹
دویست و بیست و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به ریاست محسن هاشمی یکشنبه 8 تیر 1399 برگزار شد.
عکاس: مرضیه نورعلی
دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 1

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 1

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 2

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 2

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 3

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 3

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 4

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 4

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 5

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 5

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 7

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 7

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 8

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 8

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 9

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 9

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 10

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 10

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 11

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 11

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 12

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 12

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 13

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 13

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 14

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 14

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 15

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 15

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 16

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 16

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 17

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 17

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 18

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 18

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 19

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 19

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 20

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 20

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 22

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 22

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 23

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 23

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 24

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 24

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 25

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 25

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 26

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 26

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 27

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 27

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 30

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 30

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 31

دویست و بیست و سومین جلسه شورای شهر تهران 31

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید