بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه

تاریخ: ۱ تیر ۱۳۹۹
صبح امروز یکشنبه 1 تیرماه جمعی از پرستاران بیمارستان های تهران از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه بازدید کرده و از نزدیک در جریان مسائل دفع پسماند قرارگرفتند.
عکاس: علیرضا برهانی - بهنام ابراهیم زاده
بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 1

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 1

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 2

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 2

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 3

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 3

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 4

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 4

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 5

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 5

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 6

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 6

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 7

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 7

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 8

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 8

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 9

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 9

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 10

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 10

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 11

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 11

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 12

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 12

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 13

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 13

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 14

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 14

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 15

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 15

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 16

بازدید جمعی از مدافعان سلامت از مجتمع پردازش و دفع آرادکوه 16

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید