بازدید از خط 6 مترو تهران

تاریخ: ۸ خرداد ۱۳۹۹
معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران صبح پنجشنبه 8 خرداد 1399 از فضای کارگاهی خط 6 مترو تهران بازدید به عمل آ وردند.
عکاس: مجتبی عرب زاده
بازدید از خط 6 مترو تهران 1

بازدید از خط 6 مترو تهران 1

بازدید از خط 6 مترو تهران 2

بازدید از خط 6 مترو تهران 2

بازدید از خط 6 مترو تهران 4

بازدید از خط 6 مترو تهران 4

بازدید از خط 6 مترو تهران 5

بازدید از خط 6 مترو تهران 5

بازدید از خط 6 مترو تهران 6

بازدید از خط 6 مترو تهران 6

بازدید از خط 6 مترو تهران 7

بازدید از خط 6 مترو تهران 7

بازدید از خط 6 مترو تهران 8

بازدید از خط 6 مترو تهران 8

بازدید از خط 6 مترو تهران 9

بازدید از خط 6 مترو تهران 9

بازدید از خط 6 مترو تهران 10

بازدید از خط 6 مترو تهران 10

بازدید از خط 6 مترو تهران 11

بازدید از خط 6 مترو تهران 11

بازدید از خط 6 مترو تهران 12

بازدید از خط 6 مترو تهران 12

بازدید از خط 6 مترو تهران 13

بازدید از خط 6 مترو تهران 13

بازدید از خط 6 مترو تهران 14

بازدید از خط 6 مترو تهران 14

بازدید از خط 6 مترو تهران 15

بازدید از خط 6 مترو تهران 15

بازدید از خط 6 مترو تهران 17

بازدید از خط 6 مترو تهران 17

بازدید از خط 6 مترو تهران 18

بازدید از خط 6 مترو تهران 18

بازدید از خط 6 مترو تهران 21

بازدید از خط 6 مترو تهران 21

بازدید از خط 6 مترو تهران 25

بازدید از خط 6 مترو تهران 25

بازدید از خط 6 مترو تهران 26

بازدید از خط 6 مترو تهران 26

بازدید از خط 6 مترو تهران 27

بازدید از خط 6 مترو تهران 27

بازدید از خط 6 مترو تهران 28

بازدید از خط 6 مترو تهران 28

بازدید از خط 6 مترو تهران 30

بازدید از خط 6 مترو تهران 30

بازدید از خط 6 مترو تهران 31

بازدید از خط 6 مترو تهران 31

بازدید از خط 6 مترو تهران 32

بازدید از خط 6 مترو تهران 32

بازدید از خط 6 مترو تهران 33

بازدید از خط 6 مترو تهران 33

بازدید از خط 6 مترو تهران 34

بازدید از خط 6 مترو تهران 34

بازدید از خط 6 مترو تهران 37

بازدید از خط 6 مترو تهران 37

بازدید از خط 6 مترو تهران 39

بازدید از خط 6 مترو تهران 39

بازدید از خط 6 مترو تهران 40

بازدید از خط 6 مترو تهران 40

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید