دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر

تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
دویست و سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران صبح سه شنبه 23 اردیبهشت 1399 به ریاست محسن هاشمی رفسنجانی برگزار شد.
عکاس: مجتبی عرب زاده
دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 1

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 1

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 2

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 2

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 3

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 3

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 4

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 4

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 5

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 5

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 6

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 6

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 7

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 7

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 8

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 8

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 9

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 9

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 10

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 10

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 11

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 11

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 12

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 12

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 13

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 13

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 14

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 14

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 15

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 15

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 16

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 16

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 17

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 17

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 18

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 18

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 19

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 19

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 20

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 20

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 21

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 21

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 22

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 22

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 23

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 23

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 24

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 24

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 25

دویست و سیزدهمین جلسه شورای شهر 25

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید